Skip to content

در غم، شادی و امید "یکی هستیم"

یكى هستيم گروهی مردم نهاد است، با نگاهی عمیق‌تر به مسئولیت اجتماعی هر فرد نسبت به جامعه پیرامون خود که با شعار “در غم، شادی و امید یکی هستیم” قصد دارد با احترام به فرهنگ بومى هر منطقه، زمينه‌ی رشد و پيشرفت جامعه محلی را برقـــرار سازد.

چشم انداز و باورهایمان

پروژه‌های گـــروه “یکی هستیم” با توجــــه به اصول بشردوستـــانه و کمک‌رسانی، در دو شاخه در حال اجرا می‌باشد. پروژه‌های زیرساختی: “توسعه” دارای مفاهیم گسترده است که گروه «یکی هستیم» اختصاصاً با اجرای پروژه‌های زیرساختی برای دستیابی به آن تلاش می‌کند.

مجموعه امید

«مجموعه امید» مجموعه‌ای فرهنگی و ورزشی است، که قابلیت ساخت در مناطق مختلف را با اهداف مشترک دارد. مجموعه امید، عمیقاً به هدفی نهایی که همان شادی کودکان است، می‌اندیشد. این مجموعه در مرکزیت چند روستا واقع می‌شود تا افراد بیشتری توانایی دسترسی و استفاده از آن را داشته باشند.

معیشت و اشتغال

۱) ترویج کنوانسیون حقوق کودکان بر اساس ماده ۳۱

۲) توسعـــه در زمینـــه معیشت و اشتغـــال زایی در مناطق محـروم در راستای رفع مشکلات خانوار

حامیان ما