Skip to content

با تو سفره ای رنگ میگیرد

بحران موقت

وضعیت
سال پروژه
محل پروژه
اتمام رسیده است
۱۳۹۹
کرمان

برگزاری کمپین «با تو سفره ای رنگ می‌گیرد» و تهیه 10.000 بسته حمایتی ارزاق برای اقشار نیازمند و آسیب‌دیده از بحران پسا‌کرونا در استان های تهران مناطق : (قلعه گبری، قلعه موصی، جنب اتوبان بهشت زهرا، خیر آباد، آجرپزی فیروز آباد، کوره ثابت نو، شهرک علائین، خیرآبادی، کبیر آباد، وطن آباد،  قرچک ورامین، امام زاده سه برادر)

و کرمان و سیستان و بلوچستان

حامیان کمپین

"با تو سفره ای رنگ میگیرد"

آخرین زمان بروزرسانی : ساعت 17:۰۰ | ۹۹/۰3/18

توضیحات

خرید ریالی گروه یکی هستیم

موجود ریالی خیریه میربهاالدین

تاریخ

42,880,000

484,820,000

۹۹-۰۲-۱5

700,532,155

۹۹-۰۲-۱6

217,976,000

1,205,636,155

۹۹-۰۲-۱۷

1,268,191,000

۹۹-۰۲-۱۸

1,412,351,000

۹۹-۰۲-20

1,473,900,000

۹۹-۰۲-21

153,032,000

1,507,847,000

۹۹-۰۲-22

1,586,392,000

۹۹-۰۲-24

1,659,022,000

۹۹-۰۲-27

683,500,000

1,309,388,000

۹۹-۰۲-28

476,000,306

1,105,180,000

۹۹-۰۱-۰۳

953,255,000

731,795,002

۹۹-۰3-18

کمک غیر نقدی

تماس با شماره های زیر جهت ارسال

۰۹۳۶۱۲۹۳۳۷۸

کمک نقدی

6280-2313-7722-7722

موسسه خیریه حاج میربهاالدین

راه های کمک به کمپین

با تو سفره ای رنگ میگیرد