Skip to content

“به یادت هستم” کمپینی است که به دلیل شرایط بحرانی کشور و دنیا در مقابله با بحران بیماری COVID-19 آغاز به فعالیت کرد. هدف این کمپین، دراز کردن دست یاری به سوی اقشاری بود که در این بحران سهمگین در معرض مواجهه بیشتر با این بیماری قرار دارند و از یاد ها رفته اند و برای گذران زندگی خود و در اجتماع مشغول خدمت رسانی هستند، که به دلیل دغدغه مشترک مخاطبان با موضوع کمپین، مورد استقبال بسیار قرار گرفت و هم اکنون در فاز دوم سپری میشود

مستنــدات

حامیان کمپین به یادت هستم