Skip to content

DONATE NOW

حمایت مالی

حامی گرامی، با پیوستن به خانواده یکی هستیم و کمک به آینده کودکان سرزمین مان، قدمی هرچند کوچک اما اتفاقی بزرگ را رقم بزنیم

همانطور که ادامه می دهید، به یک صفحه پرداخت امن هدایت می شوید، جایی که انتقال هدیه خود را انجام می دهید

۵۰،۰۰۰

تومان

DONATE NOW

حمایت مالی

حامی گرامی، با پیوستن به خانواده یکی هستیم و کمک به آینده کودکان سرزمین مان، قدمی هرچند کوچک اما اتفاقی بزرگ را رقم بزنیم

همانطور که ادامه می دهید، به یک صفحه پرداخت امن هدایت می شوید، جایی که انتقال هدیه خود را انجام می دهید

۵۰،۰۰۰

تومان