Skip to content

شهر همه

پــروژه

وضعیت

اتمام رسیده

محل اجــرا

دانشگاه تربیت مدرس، تهران

تاریخ اجــرا

مرداد سال ۱۳۹۶

کارهای انجام شده

سخنرانی و به اشتراک گذاری تجربیات عملی در جهت گسترش فرهنگ صلح

هدف پروژه

اشتراک گذاری تجربه های فعال صلح با متخصصین در این زمینه